Általános Szerződési Feltételek

Alaptevékenység: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. Évi CLIX. Törvény (a továbbiakban: Posta tv.) 2. § 9. és 15. pontjai, valamint a 8. § (1) bekezdésének a), b), d) pontjai szerint futárposta-, expressz postai és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások Magyarország területén.

Az A.S.A.P. Complex Kft. szolgáltatása kizárólagosan közvetítőként vesz részt a csomagszállításban mindenkori partnerei révén a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételekkel. A szolgáltató saját szállító járművel is rendelkezik, és  foglalkoztat futárokat, így fizikailag a csomaggal a mindenkori partnerek is érintkeznek.

Futárpostai-szolgáltatás: olyan – a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő – garantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

Speciális többletszolgáltatás:

 1. A) nyomon követhető kezelés;
 2. B) utánvétel;
 3. C) értéknyilvánítás;
 4. D) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.

A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet.

 1.2. Ügyfél, megrendelő

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

Megrendelő: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltatóval az ÁSZF szerinti vagy egyedileg megállapított és kölcsönösen elfogadott feltételekkel írásos (honlapon vagy e-mailben leadott) megrendelés útján – az ÁSZF feltételeinek kifejezett írásos, utólagosan is igazolható elfogadásával és ezen elfogadás előfeltételével – a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi saját adatainak megadását követően. Az ügyfél megrendelői státusza nem zárja ki, hogy egyben a kézbesítési eljárásban  feladó vagy címzett is legyen, mely körülménynek a megadott adatokból egyértelműen ki kell derülnie.

Feladó: a Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, akitől/amelytől a Szolgáltató partnereinek futárja fizikailag a küldeményt felveszi, illetve akit/amelyet a Megrendelő feladóként jelöl meg a leadott rendelésen és a küldeményen, amennyiben a feladó eltér a Megrendelő személyétől.

Címzett: azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán, illetve a Megrendelő által leadott megrendelésen címzettként kerül megjelölésre, akinek/amelynek a küldeményt a Szolgáltató partner futárjának a küldeményt kézbesíteni kell.

Fogyasztó: az a Megrendelő magánszemély, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

 

 1. A szerződés tárgya

 

Az A.S.A.P. Complex Kft, a Megrendelő megrendelése alapján és Megrendelő költségére és kockázatára fuvarozást, csomagszállítást, azaz fuvar és postai szolgáltatási tevékenységet végez. A jelen ÁSZF és a mindenkori szállítási feltételeinek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású tárgyak vonatkozásában Magyarországi területeken, melynek során a Megrendelő kizárólag a Szolgáltatóval van kapcsolatban. A megrendelést Szolgáltatónak adja le és minden tájékoztatást Szolgáltatótól kérhet, illetve felé tehet jognyilatkozatokat, míg a küldemény fizikai szállítását a csomag felvételétől a kézbesítésiga szolgáltató végzi a Megrendelővel fennálló kapcsolat és a Megrendelőtől kapott adatok alapján.

A szolgáltatói szerződés alapján a Szolgáltató vállalja, hogy a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató tevékenységére irányadó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldemények szállítását és annak Megrendelő által meghatározott címzett vagy jogosult részére való kézbesítését megszervezi a Megrendelő által leadott adatok alapján díj fizetése ellenében.

Küldemény: a jelen ÁSZF-ben foglalt tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a küldeményen, annak csomagolásán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen és más kísérő okiratokon) megcímzett és a kézbesítést lehetővé tévő adatokat tartalmazó – küldemény.

A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató fuvarlevéllel, vagy más kísérő okirattal partnerei közúti járművön szállítanak.

 

 1. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése

 

3.1. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés akkor jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között, amikor a Megrendelő a Szolgáltató részére A.S.A.P. Complex Kft. honlapján vagy e-mailben megküldi írásbeli megrendelését a Szolgáltató részére a mindenkori ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával a legalább 1kg és legfeljebb 2000 kg-ig (postai küldemény max. 40kg/db) terjedő súlyú küldemény vonatkozásában és a megrendelés Szolgáltató részére elérhetővé válik.

Az 1.2. Pont szerinti Fogyasztók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a megrendelésük Szolgáltatóhoz való eljuttatásával kifejezetten kérik, hogy a 45/2014. (II.26.)Korm. Rendelet 19. §-a alapján a Szolgáltató az Ügyfél elállási/felmondási jogának gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg a teljesítést.

A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató megrendelésre válaszul megküldött írásbeli visszaigazolása jelenti.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Ha az ÁSZF  a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél által történő – aláírásával jön létre. Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a jelen ÁSZF írásbeli megállapodásnak minősül, melyet a Szolgáltató saját nyilvántartásában egyedileg azonosíthatóan iktat, mely a teljesítést követően is hozzáférhető a Szolgáltató nyilvántartásában.

Nem térhetnek el a szerződő felek az ÁSZF szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött szolgáltatási szerződés határozott időre, legkésőbb a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetéséig tart azzal, hogy amennyiben a küldemény kézbesítése későbbi mint a díj fizetésének időpontja, úgy a szerződéses jogviszony a felek között a küldemény címzettje vagy más, jelen ÁSZF szerint átvételre vagy visszavételre jogosult személy által igazoltan történő átvételéig áll fenn.

 

3.1.1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

 

A.) A Megrendelő árajánlat előzetes bekérése esetén tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által adott árajánlat annak megküldésétől számított 1 hétig érvényes, ezt követően – akár a korábbi árajánlat számára való hivatkozással – új árajánlatot kell kérnie a Megrendelés leadásához. Megrendelő a szolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges megrendelést a Szolgáltató honlapján vagy e-mailben írásban köteles megküldeni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által kért adatok megadásával, de legalább az alábbi adatok megjelölésével azzal, hogy a Megrendelőt terheli minden abból eredő felelősség, amennyiben az alábbi adatokat a valóságtól eltérően adja meg Szolgáltató részére:

 • Megbízó adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím),
 • A címzett adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím)
 • Számlázási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, cég esetén adószám),
 • Részleges csomagadatok, a csomag mérete, pontos súlya, térfogatsúlyát, a számlázandó súlyt, a csomag tartalmát, mennyiség, származási hely és mérték,
 • A kapcsolattartó nevét és telefonszámát,
 • A csomagküldés díját (fuvarköltség, biztosítás költsége, egyéb költségek)
 • A szállítmány az EKAER vagy más jogszabályi előírás szerinti bejelentési kötelezettség aláír esik-e, illetve az ehhez kapcsolódó azonosítóval, dokumentációval rendelkezik-e az Ügyfél,
 • A kiválasztott fuvarozási partnert,
 • Megjegyzés,
 • Választott fizetés módját.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendelést szóban, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve telefonon nem fogad, a Szolgáltató által kért minden adatot elektronikusan kell megküldeni. A megrendelés megküldését követően a Szolgáltató visszaigazolása esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató által elektronikusan megküldött fuvarokmányt és esetlegesen megküldött további kísérő okmányokat kinyomtatni, és saját felelősségére kitölteni és az okmányokat a csomag felvételi helyére eljuttatni. Megrendelő vállalja, hogy a kinyomtatott fuvarokmányokat a csomagot felvevő  futárjával aláíratja, kivéve a Szolgáltató azon partnerei teljesítése során, amelyeknél a Szolgáltató a honlapján ezen kötelezettség alól kifejezetten mentesít. Ehhez kapcsolódóan Megrendelő tudomásul veszi, hogy a küldemény felvétele a küldemény átvételének futár által történő írásbeli elismerésével – vagy ha a futár nem ír alá, ott a Szolgáltató honlapján közzétett módon – történik. A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és a küldeményt felvevő megbízott aláírása igazolja.
 • A Megrendelő, ha nem tudja kinyomtatni a fuvarlevelet, köteles azt jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben ezt elmulasztja, a Szolgáltató nem felelős az ebből származó károkért. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szolgáltató partnerei által, a helyszínen biztosított kézi fuvarlevelet állít ki, annak kitöltéséért minden esetben a Megrendelő felel, a Szolgáltató a hibásan kitöltött kézi fuvarlevelekért felelősségre nem vonható.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő és az ahhoz kapcsolódó adatlap kitöltésével büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a feladott küldemény nem tartalmaz illegális, bármely állam által törvénybe ütköző, illetve veszélyes tartalmat, mely nyilatkozattal a küldemény tartalmáért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal függetlenül attól, hogy személyese jelen volt-e a küldemény csomagolásánál, illetve a csomag futárnak történő átadásánál.
 • A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szállítandó küldemény az ún. EKAER vagy ezzel tartalmilag egyező rendszer előírásai szerint bejelentési kötelezettség alá esik, úgy a Megrendelőt terheli minden – teljes anyagi kártérítésre is kiterjedő – felelősség, hogy ezen körülményről a Szolgáltatót tájékoztassa és a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa a bejelentést és/vagy azonosítást igazoló adatokat, illetve a Szolgáltató kapcsolódó esetleges kötelezettségeit elősegítse.
 • A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet. A Szolgáltató csomagolásra vonatkozó javaslatai jelen ÁSZF mellékletében olvasható, mely tanácsok csak javaslatok, viszont Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelőt terheli felelősség, hogy a küldeményt jellegének megfelelő és az 5.1.2. Pont szerinti csomagolással lássa el. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a csomagolásra vonatkozó előírásokat nem tartja meg és ennek köszönhetően a megjelenő futár a csomag felvételét megtagadja, úgy a Megrendelő köteles a csomagküldés díjának 15%-át és azon felül felmerült kiszálláshoz vagy a Szolgáltató partnerének teljesítése megkezdésével kapcsolatban felmerült díjat is megfizetni.
 • A szolgáltatás ellenében a Megrendelő díj fizetésére köteles. A Megrendelő jogosult a megrendelésben a személyétől eltérő költségviselőt (illetve a Megrendelő személyétől eltérő számlázási címet) megjelölni annak adataival együtt (név, lakcím/székhely, adószám és cégjegyzékszám cég esetén, telefonszám, e-mail cím). Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a költségviselő személy 5 napot meghaladó késedelembe esik a díj megfizetésével, úgy Szolgáltató jogosult Megrendelőtő követelni a díj megfizetését a számla másolatának megküldésével. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a költségviselő személlyel együtt egyetemleges kötelezettség terheli a díj megfizetése tekintetében, így elfogadja, hogy a díj részleges vagy teljes megfizetésének hiányában a kiegyenlítetlen összeg teljes mértékben követelhető Megrendelőtől is.
 • A Megrendelő a megrendelésben köteles megjelölni a szolgáltatás díjának kiegyenlítési formáját a 6.2. Pont figyelembe vételével (előzetes vagy utólagos fizetés, ezen belül fizetési mód megjelölése). A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az ÁSZF vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kézhezvételét követő nyolc munkanapon belül esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága.
 • A Megrendelő tudomásul veszi – és amennyiben a személyétől eltér, a feladót saját felelősségére tájékoztatja – hogy a Szolgáltató küldemények felvételét és kézbesítését végző mindenkori partnerei az átvett küldeményeket lemérik, és ellenőrzik, hogy a Szolgáltatónál leadott súly, méret és egyéb szükséges mérhető paraméterek megegyeznek-e az átvett küldemény adataival.
 • A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatónál nyilvántartott, Szolgáltató által még nem teljesített és/vagy a Megrendelő által maradéktalanul meg nem fizetett megrendelések (akár egy, akár több címre való szállítással teljesítendő) csomag száma eléri vagy meghaladja a maximális 20 darabot, vagy ha a megrendeléssel érintett csomagok számától függetlenül eléri vagy meghaladja a megrendelések értékének összege a bruttó 500.000,- Ft-ot, illetve ha a Megrendelő a Szolgáltató számlájának kiegyenlítésével 14 napot meghaladó késedelembe esik és az új megrendelés teljes szolgáltatási díját nem fizeti meg előre a 6.1. Pont szerint, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a limitet meghaladó megrendelések visszaigazolását és teljesítését visszautasítani. Ezen túlmenően Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden indokolás nélkül bármely megrendelés teljesítését megtagadja az addigi esetleges befizetésekkel való elszámolással egyidejűleg.
 • A Megrendelő – amennyiben vezetékes telefon elérhetőségét adott meg kizárólag a csomagfelvétel napjára – köteles a küldemény felvételének napján a vezetékes telefon helyszínén tartózkodni azzal, hogy amennyiben nem érhető el és a vezetékes telefon címén sem tartózkodik senki a Megrendelő megbízásából, úgy a szolgáltatás teljesítésére a megrendelés megerősítése vagy ismételt leadása estén a Szolgáltató nem köteles, és a Megrendelő köteles a szerződéstől való elállás esetén irányadó díjat Szolgáltatónak megfizetni.
 • Ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szolgáltató mind a küldeményekkel való rendelkezés, mind pedig az esetlegesen igénybe vett utánvétes szolgáltatás esetén a Szolgáltató által beszedett és továbbítandó összeg megfizetésénél kizárólag a Megrendelő utasításához van kötve, az utánvétes összeget kizárólag a Megrendelő részére utalhatja ki. A Szolgáltató a szolgáltatásával érintett ügyfelek közötti bármilyen más (polgári vagy büntető) jogviszonyt nem vizsgálhatja és nem vizsgálja, az ügyfelek vagy harmadik személy közötti elszámolási kérdésben Szolgáltató felelőssége kizárt.
 • A Megrendelő – amennyiben nem személyesen tartja a kapcsolatot a Szolgáltatóval – a jelen ÁSZF szerinti jogait, így különösen az utasításadási jogát a külön megnevezendő kapcsolattartón keresztül gyakorolhatja azzal, hogy a Megrendelő kockázata és teljes anyagi és jogi felelőssége, hogy a kapcsolattartó minden jognyilatkozatát és cselekményét a Szolgáltató a Megrendelő joggyakorlásának tudja be, és a Szolgáltató a jogviszony hatálya alatt semmilyen formában nem köteles vizsgálni vagy megkérdőjelezni a Megrendelő és a kapcsolattartó közötti kapcsolat jellegét és a kapcsolattartó eljárási jogosultságát, valamint személyét.
 • Amennyiben a Fogyasztó a 4.2. Pont szerinti elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni emailben az info@xxlfutar.hu email címre. Ha a Fogyasztó nyilatkozatát e-mailben vagy a honlapon adja le, a Szolgáltató az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (pl.: e-mailben) haladéktalanul visszaigazolja a megrendelőnek. A fenti nyilatkozatot érvényesen csak a Fogyasztónak minősülő megrendelő teheti meg. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy mivel kérte a szolgáltatás teljesítésének elállási/felmondási jog határidejének lejárta előtti megkezdését, ezért a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Fogyasztó felmondási jogát már nem gyakorolhatja függetlenül attól, hogy a teljesítés befejezéséről tudomása volt-e.
 • A Megrendelő a megrendelés Szolgáltató részére való megküldésével kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a megrendeléshez kapcsolódó szolgáltatás tekintetében telefonon egyeztet a későbbiekben a Szolgáltatóval, úgy a Szolgáltató a 10.4. pont szerint jogosult a telefonbeszélgetésről hangfelvételt készíteni és azt tárolni visszakereshetően.
 • Az Ügyfelek – különösen Megrendelő – tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szolgáltató az értéknyilvánított kézbesítendő csomag vonatkozásában bármilyen kifizetést, jóváírást illetve egyéb kártérítést vagy más jogcímen történő kompenzációt kizárólag abban az esetben teljesít Partnerei előírására figyelemmel, amennyiben a Megrendelő a kézbesítendő csomag értékét hitelt érdemlően igazolta (pl.: számla másolatával). Amennyiben a Megrendelő (Ügyfél) a kézbesítendő csomag értékét kizárólag a jelen ÁSZF mellékletét képező értéknyilvánítási nyilatkozattal határozza meg hitelt érdemlő igazolás (pl.: számla) csatolása nélkül, úgy a Megrendelő legfeljebb bruttó 50.000,- Ft értékhatárig jelölheti meg a csomag összértékét. A nem kereskedelmi értéket képviselő tartalom közé sorolandók a személyes tárgyak, használt termékek.

 

3.1.2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

 1.  A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket, megrendelési visszaigazolásokat és már egyedi nyomtatványokat is (pl. Partner fuvarlevele, pro-forma számla, export-import vámkezelési megbízás, import árufelvételi megbízás, „nem veszélyes nyilatkozat”, kettős felhasználású nyilatkozat,) – díjmentesen köteles az igénybe vevő számára biztosítani. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen pont szerinti kötelezettsége kizárólag az üres formanyomtatványok Megrendelő részére történő megküldésére vonatkozik, a Szolgáltató partnereinek kitöltötten közvetlen átadott, illetve a Szolgáltatóhoz kitöltötten visszajutott formanyomtatványok formai-tartalmi ellenőrzésére nem terjed ki, Szolgáltatót a kitöltött formanyomtatványok vonatkozásában kizárólag azok partnerei felé történő továbbítási kötelezettsége terheli.
 2.  A Szolgáltató vállalja, hogy árajánlat kérés esetén a szállítás feltételeire is kiterjedő árajánlatot küld az érdeklődők részére azzal, hogy amennyiben valaki telefonon jelzi az árajánlat kérését, úgy azt Szolgáltató csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha a másik fél az e-mailes elérhetőségét bediktálja. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal abból eredően, hogy ha a telefonáló olyan e-mail címet ad meg, amelyen nem várnak árajánlatot.
 3. A Megrendelő által a szolgáltatás igénybevételére megküldött megrendelését írásban elektronikusan, e-mailben visszaigazolja, melyhez a kinyomtatandó fuvarokmányokat is elektronikusan megküldi a Szolgáltató.
 4.  A Szolgáltató az elektronikusan érkezett megrendeléseket kezeli, rendszerezi, és továbbítja a Megrendelő által kiválasztott partner felé.
 5.  A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez, a küldemény továbbításához szükséges további fuvarozási és egyéb szerződéseket be szerezi és megköti partnerével vagy más szolgáltatóval, illetve a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb feladatokat elvégzi. A Szolgáltató a fuvarozási és egyéb szerződéseket kívülálló harmadik személyekkel és partnereivel a saját nevében, de a Megrendelő javára, kockázatára és költségére köti meg.
 6.  A Szolgáltatónak a fuvarozó vagy más szállítmányozó megválasztásában, az útirány megállapításában és egyéb kötelezettségei teljesítésében a gazdaságosság és a küldemény biztonságának figyelembevételével kell eljárnia. A gazdaságosság és a biztonság a konkrét árutovábbítások esetén ütközhetnek egymással úgy, hogy az egyik követelmény csak a másik rovására valósítható meg. A Szolgáltatónak ezért olyan intézkedéseket kell tennie, amelyek során e két követelményt szem előtt tartva a Megrendelő érdekeit legjobban szolgáló megoldást választja.
 7.  A Szolgáltató köteles a Megrendelő utasításait követni. Ha olyan utasítást kap, amely veszélyezteti a küldemény gazdaságos és biztonságos továbbítását, köteles erre a Megrendelő figyelmét haladéktalanul felhívni. Ha a Megrendelő az utasítást írásban megismétli, az ő költségére és veszélyére köteles a Szolgáltató azt végrehajtani vagy végrehajtatni.
 8.  A Szolgáltató a megrendelésen alapuló csomagküldéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást ad a Megrendelő részére – akár a csomagküldés ideje alatt a Megrendelő külön kérésére is a rendelési azonosító számok és/vagy fuvarlevélszám megadása alapján. Ennek keretében a Szolgáltató a Megrendelővel fennálló szerződéses jogviszony fennállása alatt folyamatosan kapcsolatot tart a csomagküldésre megbízást adó Megrendelővel illetve az általa megjelölt kapcsolattartóval és a megrendeléssel érintett partnerrel, továbbá biztosítja a Megrendelő és a partner közötti információk áramlását, a panaszok, kifogások vagy más észrevételek és nyilatkozatok közvetítését.

A jelen szerződés szerint minősülő ügyfelek a csomagok nyomon követése iránt közvetlen a Szolgáltató csomagküldést teljesítő partnerének a honlapján szerezhet aktuális információt.

A Szolgáltató az ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonysága érdekében telefonon és  e-mailen Ügyfélszolgálatot működtet munkanapokon reggel 8:00 és délután 16:00 között. Az Ügyfélszolgálaton a Szolgáltató munkatársai a rendelési azonosító számok és/vagy fuvarlevélszám alapján tudnak tájékoztatást adni.

 Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

–  rendeles@asapfutar.hu

–  +36 70 671 0384

–  +36 70 671 0383

 

A Szolgáltató jogosult minden olyan költséget (pl.: bírság, többlet díj, egyéb költség, Szolgáltatóval szemben harmadik személy által érvényesített kártérítés) kiszámlázni és áthárítani a Megrendelő részére, mely a megrendelt szolgáltatás hatálya alatt az ügyfelek jogszabálysértő vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütköző magatartása miatt a Szolgáltatót terheli. Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy Szolgáltató nem jogosult annak jogszerűségét vizsgálni, hogy a Vele szemben az ügyfél magatartása vagy nyilatkozatai és egyéb jelen jogviszonnyal összefüggésben végrehajtott cselekményei okán érvényesített költségek, bírságok, kártérítések, stb. megalapozottak-e, illetve nem köteles semmilyen érdemi eljárást kezdeményezni és lefolytatni azok jogszerűségének vitatása vagy vizsgálata érdekében.

3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezése)

A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

 3.2.1. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt

A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – külön díj ellenében és az igazoltan felmerülő költségek egyidejű megfizetésével külön – és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.

3.2.2. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után

A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében és az igazoltan felmerülő költségek egyidejű megfizetésével külön – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.

Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.

 

 1. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása, megszűnése és ellehetetlenülése

 

4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;

– a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;

– a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg;

– a postai küldemény csomagolása nem felel meg az általános szerződési feltételekben foglalt előírásoknak.

A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, vagy a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a Megrendelőt, illetve vele egyetemlegesen a feladót terhelik.

A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:

– a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy

– a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre,

– a Megrendelőnek és/vagy a feladónak és/vagy a címzettnek lejárt, részben vagy egészben kiegyenlítetlen tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a szerződés megkötését akkor is megtagadhatja, ha a fenti személyek a korábbi tartozásuk tőke összegét kiegyenlítették, azonban járulékos költségeket még nem rendezték a Szolgáltató felé.

Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a Megrendelő és/vagy feladó bizonyítja-e a Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a Megrendelő és/vagy feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

4.2. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

– a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti és a Megrendelő és/vagy költségviselő a szolgáltatás ellenértékét maradéktalanul megfizette;

– a küldemény kézbesíthetetlen és a felek egymással teljes körűen elszámoltak;

– a felek közös megegyezésével,

– a Fogyasztó elállási/felmondási jogának gyakorlásával: a Fogyasztó jogosult indokolás nélkül elállni a jelen ÁSZF hatály alá tartozó, Szolgáltatónak küldött megrendelés alapján létrejött szerződéstől annak megkötését követő 14 napon belül. Amennyiben viszont a szolgáltatás nyújtására irányuló Szolgáltató és Fogyasztó által kötött szerződés teljesítését a Szolgáltató már megkezdte a Fogyasztó 3.1. Pontban adott kifejezett hozzájárulása alapján, úgy a megrendelő 14 napon belül indokolás nélkül jogosult a Szolgáltatóval kötött szerződést felmondani. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

– a Szolgáltatót a cégnyilvántartásból törlik.

4.3. Kézbesíthetetlen küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

A kézbesíthetetlen postai küldeményt a postai szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni, amelynek költségeit elsődlegesen a Megrendelő, illetve amennyiben ezen kötelezettségének első felhívásra Megrendelő nem tesz eleget, úgy másodlagosan a feladó köteles egyetemleges felelősség fennállása mellett a felmerült költséget megfizetni a Szolgáltató részére. Amennyiben a Megrendelő és/vagy feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a postai szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

4.4 visszakézbesíthetetlen postai küldemény

 A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kel alkalmazni. A Szolgáltató

 1. A b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti;
 2. A postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja;
 3. A könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.

A felbontást követően a Szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.

A postai küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely bizottság tagjai a Szolgáltató alkalmazottjai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató a küldemény feladását követő egy évig megőrzi.

A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

 1. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

5.1. A feladó feladatai

 5.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A feladó – függetlenül attól, hogy személye megegyezik-e a Megrendelőével – felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az ÁSZF-nek megfeleljen.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az ÁSZF tiltja. Az ÁSZF-ben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az ÁSZF-ben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. Melléklet tartalmazza. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A Megrendelő és a feladó egyetemlegesen felelősek a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; kötelesek viselni saját kárukat és megtéríteni a Szolgáltató felmerült többletköltségeit (pl. Visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Megrendelő és/vagy a feladó a jogszabályokban és az ÁSZF-ben foglalt előírásokat nem tartotta be.

  5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés

A feladó – függetlenül attól, hogy személye megegyezik-e a Megrendelőével – feladata és felelőssége gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

Az áru gondos és szakszerű csomagolása biztosítja azt, hogy a feladott küldemény a gépi és kézi kezelésre, rakodásra, hatékony közúti továbbításra alkalmas legyen és így az áru sérülésmentesen érkezzen meg a címre. 

Az A.S.A.P. Complex Kft. utólag nem fogad el olyan hivatkozást, hogy a felvételkor a futárnak látnia kellett volna a nem megfelelő csomagolást és meg kellett volna tagadnia a felvételt. A megfelelő csomagolás kizárólag a feladó feladata és felelőssége, annak részletes átvizsgálását, illetve minősítését az A.S.A.P. Complex Kft. nem vállalja.
A küldemények kezelése az A.S.A.P. FUTÁR partnereinek rendszerben iparszerű technológiával történik, ezért nem adhatók fel az olyan küldemények, melyek a normál szállításban használatos technológiával nem kezelhetőek.

Küldemények csomagolása: A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény csomagolása a belső tartalmat megvédje.

Csomagolásként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

 • Használjon új dobozokat, amelyek szilárdak, jó állapotúak (nem sérültek vagy nedvesek) és nem szakadnak könnyen. A használt és sérült dobozok elveszítik szilárdságukat ezáltal a küldeménye sérülhet.
 • Gondoskodjon róla, hogy a doboz megfelelően nagy befogadóképességű legyen a tartalom számára. A kiálló részek megsérülhetnek. Az éles tárgyakat különös figyelemmel kell csomagolni, a személyi sérülések vagy a küldemény károsodásának elkerülése érdekében.
 • Lássa el kiegészítő védelemmel a kényes tárgyakat. Használjon annyi kitöltőanyagot (hungarocell darabokat, térkitöltő hab, polietilén hab), amennyit lehetséges, hogy megakadályozza a tartalom és a doboz érintkezését. A nehéz tárgyak kapjanak kiegészítő párnázást és kitámasztást minden irányban.
 • Nem elfogadható kitöltő anyag az újságpapír, használt ruha, szórólap.
 • A maximális védelem érdekében a térkitöltő habot egyenletesen kell elosztani a termékek körül. Mivel ennek az anyagnak különböző sűrűségű változatai vannak, nagyon fontos, hogy a termék megóvása szempontjából legmegfelelőbb habot válassza ki.
 • Ezek a habok megvédik a törékeny termékeket az ütésektől és a sérülésektől a normál csomagszállítási körülmények során, és biztosítják ezt a védelmet a teljes elosztási folyamat alatt.
 • Használjon kiváló minőségű csomagragasztó szalagot vagy zsugorfóliát a csomagok összes nyílásának lezárásához, és szorosan zárja  le ezeket.
 • Gondoskodjon róla, hogy a doboz elbírja a tartalom súlyát.
 • A 25 kg-nál nehezebb csomagokat kérjük, jelölje „Nehéz“ („Heavy“) felirattal.
 • A termékeket válassza el egymástól egy legalább 5,08 cm vastagságú javasolt csomagolóanyaggal.
 • A termékeket különítse el a doboz falaitól egy legalább 5,08 cm vastagságú javasolt csomagolóanyaggal.
 • Az egyes tárgyakat célszerű legalább 5,08 cm vastag csomagolóanyaggal körülvenni, emellett a doboz falaitól is ugyanekkora távolságra elhelyezni. Ez megakadályozza a termék terméktől való sérülését és védi a doboz tartalmát az ütéstől és a rázkódástól, mely a doboz csomagolásától átjut a tartalmához. Használjon elég kartonlapot annak biztosításához, hogy a tartalom ne mozoghasson, amikor a dobozt rázzák.
 • A címkéket és a fuvarlevelet a csomag tetején helyezze el! Kérjük, ne takarja le őket ragasztószalaggal vagy zsugorfóliával!
 • Ügyeljen arra, hogy a vonalkód sima felületre kerüljön, ne a sarokra és ne takarja el semmi!
 • A szállítási címkét a csomag tetején helyezze el. A félreértések elkerülése érdekében a csomagon csak egy címzési címke legyen látható. Amennyiben csomaglistát is mellékel, úgy azt a csomagnak a címzési címkével egyező felületére helyezze!
 • A címkét ne ragassza a lezárásokra, a doboz illesztéseire, illetve a doboz lezárásához használt ragasztószalagokra.
 • A használt dobozokon lévő régebbi címkéket távolítsa el, illetve húzza át.
 • Faládába csomagolt árukat szintén megfelelő mennyiségű kitöltő anyaggal kell ellátni. Nem elegendő a tartalom például hozzá csavarozás a faláda oldalához.

 Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

A szállítódoboz füleit erős ragasztószalaggal ragassza le hat csíkban. Erős, legalább 48 mm széles ragasztószalagot használjon. A normál szállítódobozok (RSC) esetében, ahol a fülek a doboz közepén találkoznak, használjon mind a doboz tetején és alján három-három csík ragasztószalagot úgy, hogy a középső és a két oldalsó nyílás is le legyen zárva. A hullámpapírból készült szállítódobozok esetében, ahol a fülek átfedik egymást, használjon mind a doboz tetején és alján három-három csík ragasztószalagot úgy, hogy a középső és a három oldalsó nyílás is le legyen zárva. Ne használjon enyvezett fedőpapírt, vékony celluxot, szigetelőszalagot, madzagot, illetve papírborítót!

Küldemények címzése:

A fuvarlevelek és a csomagcímkék elhelyezése, felragasztása a küldeményekre, minden esetben a Feladó felelőssége. A Feladó kötelessége gondoskodni arról, hogy a megfelelő dobozra, a megfelelő csomagcímke, fuvarlevél kerüljön.

A szállítási címkét a csomag tetején helyezze el. A félreértések elkerülése érdekében a csomagon csak egy címzési címke legyen látható. Amennyiben csomaglistát is mellékel, úgy azt a csomagnak a címzési címkével egyező felületére helyezze! A címkét ne ragassza a lezárásokra, a doboz illesztéseire, illetve a doboz lezárásához használt ragasztószalagokra. A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Szolgáltató nem fogad el szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján, vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.

A használt dobozokon lévő régebbi címkéket távolítsa el, illetve húzza át.

A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan, a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Lehet függő, ragasztott vagy varrott címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le.

Mindig tüntesse fel a teljes címet, azaz a várost, a közterület pontos nevét, a házszámot és az irányítószámot, az emeletszámot és ajtószámot is.

A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény előoldalán.

A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

– a címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését;

– a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;

– a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház számot;

– a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;

– címhely irányítószámát;

– külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét és a külföldi címzett telefonos elérhetőségét.

Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Szolgáltató a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.

A nemzetközi szállítmányok esetében tüntesse fel a felvételi és kézbesítési címen tartózkodó  kapcsolattartó nevét, telefonszámát (országnak megfelelő) és irányítószámát is.

A címzett feladatait az ÁSZF kézbesítésre vonatkozó fejezete tartalmazza.

 1. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

6.1. Díjak megállapítása

Az ÁSZF-ben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél – első sorban a Megrendelő – díjat tartozik fizetni a Szolgáltató által kiállított számla ellenében. Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy amennyiben a megrendelésen nem kerülnek kitöltésre a számlázási adatok, úgy a Szolgáltató automatikusan a számlázási adatokként a Megrendelő adatait veszi figyelembe.

A szolgáltatások díjai megtalálhatóak a ww.xxlfutar.hu weboldalon, a mindenkori hatályos Díjszabást tartalmazza.

Tájékoztatja továbbá a Szolgáltató az ügyfeleket, hogy amennyiben a forintban kiállított számla ellenértékét az ügyfél más devizanemben fizeti meg a Szolgáltató részére, úgy Szolgáltató jogosult a díjat fizető ügyfél részére az árfolyam különbözetből eredő díjkülönbségre számlát kiállítani, amennyiben az eredeti számla ellenértékének Szolgáltatónál történő jóváírás napján érvényes átváltási áron forintban számított összege alacsonyabb a szolgáltatás ellenértékénél. Ezzel egyidejűleg Ügyfelek elfogadják, hogy Szolgáltatót nem terheli semmilyen visszafizetési vagy megtérítési kötelezettség, amennyiben a szolgáltatás díjának más devizanemben történő megfizetése  az árfolyamkülönbségből eredően átszámítva a szolgáltatás forintban megjelölt díját meghaladja.

Ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy mivel az árajánlat megküldésével a Fogyasztó kifejezetten kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése a 3.1. Pont alapján, ezért felmondás esetén köteles megtéríteni a Szolgáltató részére a költségviselő és/vagy Fogyasztó a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Ennek megfelelően amennyiben a Megrendelő, Fogyasztó vagy a feladó olyan időpontban áll el a megrendelésre alapított szolgáltatási szerződéstől, amikor a küldemény felvételét végző futár már úton van, úgy a Megrendelő vagy a feladó egyetemleges kötelezettségük mellett kötelesek a csomagküldés díjának 15%-át és a kiszállási díjat, valamint a Szolgáltató partnerének teljesítése megkezdésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget  megfizetni. Hasonlóképpen a Szolgáltató vállalja, hogy előzetes fizetés esetén visszatéríti a Fogyasztó általi elállásról vagy a felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a fizetést teljesítő félnek az ellenérték megfizetésével azonos módon az ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét, illetve Fogyasztó általi elállás esetén az ellenszolgáltatás teljes összegét. Amennyiben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, a Fogyasztó által fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell számítani.

Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő vagy a feladó – bármilyen oknál fogva – a csomag felvételekor kézi fuvar okmányt töltött ki és ennek okán a csomag kézbesítéséért a Szolgáltató partnere közvetlen szedett be díjat az ügyfelek bármelyikétől, és azt később nem térítette vissza teljes mértékben a partnernek fizető ügyfél részére, abban az esetben a Szolgáltató az előre megfizetett díj 50%-át jogosult megtartani, illetve a még meg nem fizetett szolgáltatási díj 50%-árnak mértékéről jogosult számlát kiállítani a Megrendelő vagy a költségviselő részére függetlenül attól, hogy a kézi fuvarokmány kitöltése miatt a Szolgáltató nem vagy csak részben tudta teljesíteni a vállalt szolgáltatását.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a küldemény vonatkozásában a megrendelésben megadott adatok eltérnek a Szolgáltató partnerei által végzett mérések során kapott adatoktól, melyből eredően a csomag eltérő súlya vagy mérete miatt többletdíj fizetési kötelezettség keletkezik, úgy a Szolgáltató a Megrendelő vagy a feladó külön hozzájárulása nélkül köteles kifizetni a többletdíjat, melyet a jogcím megjelölésével jogosult kiszámlázni a Megrendelő részére. A Megrendelő vállalja, hogy ezen díjat a Szolgáltató számlájának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizeti Szolgáltató részére.

A szolgáltatások díjait – a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.

A szolgáltatások díját a Szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie.

A Szolgáltató a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

Ügyfelek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Megrendelő és/vagy a személyétől elváló tényleges költségviselő késedelembe esnek a Szolgáltatót megillető díj megfizetésével a Szolgáltató által kiállított számlán megjelölt határidő elmulasztásával, úgy a Szolgáltatót a követelt díjon felül minden késedelmes nap után a mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamat illeti meg.

Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy amennyiben a Szolgáltató a lejárt tartozások és egyéb kintlévőségek behajtása iránt bármilyen eljárást indít a díjfizetésre kötelezettel szemben, úgy a kötelezettel szemben a Szolgáltató az eljárás megindításával kapcsolatban felmerült minden költségét is jogosult követelni. Szolgáltató ezen túlmenően a szolgáltatási díjak 14 napot meghaladó késedelme esetén kizárólag akkor köteles megkezdeni a szolgáltatás teljesítését, amennyiben a késedelemmel érintett megrendelést követő újabb megrendelés teljes díját a Megrendelő vagy a tényleges költségviselő teljes mértékben előre megfizette.

 

6.2. Díjfizetési módok

A szolgáltatások díjának megfizetés az alábbi módokon lehetséges azzal, hogy bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség.

Készpénz: A felvétel pillanatában van lehetőség ilyen fizetési módra.

Utánvét: Megrendelőnek az asapfutar.hu honlapon a megrendelésnél kell megadnia, hogy a milyen összeget kíván beszedetni a Szolgáltatóval a Címzettől. Ezen az oldalon szükséges megadni a banki adatokat is. A beszedett értékét a Szolgáltató 8 munkanapon belül utalja át a Megrendelő bankszámlaszámára vagy a Megrendelő által megadott más személy rendelkezése alatt álló bankszámlaszámot a számla tulajdonosának egyidejű megnevezésével.

A megrendelő kérheti, hogy a szállítás díját utánvéttel rendezze a címzett, ebben az esetben utánvéttel egyenlítik ki a szállítás díját, amely ilyen esetben a szolgáltatót illeti. A szállítás költségviselője ilyen esetben a feladó és a címzett közti megegyezés alapján születik.

A Szolgáltató az utánvételes eljárás keretében a címzettől a személy igazolására alkalmas okiratokat beszerezheti partnere közreműködésével, illetve a beszedett összeget kizárólag banki utalással fizeti meg a Megrendelő részére, készpénzes kifizetési lehetőséget a Szolgáltató nem biztosít.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelésben téves bankszámlaszámot ad meg az utánvételes eljárás keretében beszedett pénz utalásához, akkor a Szolgáltatót kizárólag a tekintetben terheli felelősség, hogy a beszedett összeget a megadott számlaszámra elutalja, viszont nem kötelessége és nem jogosult vizsgálni, hogy a bankszámla létező számla-e és kihez tartozik, illetve semmilyen felelősséget nem vállal arra vonatkozóan, ha az utalás a megadott bankszámlaszámra sikertelen. Az elutalt összeg Szolgáltatóhoz való visszajutása esetén a Szolgáltató a felelős őrzés szabályai szerint köteles az utánvételesen beszedett pénzt megőrizni.

Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli azért, hogy ha a Megrendelő által megjelölt bankszámlára elutalt utánvételes eljárás keretében beszedett összeghez a bankszámla rendelkezésre jogosultja a bankszámlát érintő egyéb eljárás (pl. Inkasszó) miatt nem tud hozzáférni.

 

 1. Szolgáltatások

 

A Szolgáltató minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva, kézbesítéskor átvetetett és a feladónak az aláírt dokumentumot visszaküldve szállíttat és kézbesíttet.

 

7.1. Igényelhető szolgáltatások 

Futárposta-szolgáltatás közvetítése: a küldemény feladótól történő felvételét követően a kézbesítés 24-48 órán belül megvalósul a Szolgáltató partnere teljesítésével a Szolgáltató közvetített információi, és szervezése okán.

 Expressz postai szolgáltatás közvetítése: keretében a Szolgáltató partnere a küldeményt a feladótól felveszi, majd beszállítja azt feldolgozó pontjára, ahol megtörténik a küldemény őrzése, raktározása, feldolgozása. A küldeményt a felvételt követően belföldön a következő munkanapon kézbesíti a Szolgáltató partnere teljesítésével a Szolgáltató közvetített információi, és szervezése okán.

Háztartási gép – nagyméretű áru szállítási szolgáltatás közvetítése: Nem futárpostai küldemény, nagy háztartási gépek, nagyméretű áruk esetén a felvétel és leadás is határozatlan idejű szállítással történik.

Speciális többletszolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:

 1. A postai küldemény nyomon követhető kezelése;
 2. Utánvét-szolgáltatás.

A küldemények díját a 6. Fejezet rendelkezései szerint kell megfizetni.

7.2. Felvétel

A küldemények felvétele meghatározott időben írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A Szolgáltató közli az ügyféllel a telephelyi felvétel partnere által történő várható időpontját.

A küldemények felvételét a Megrendelő és a Szolgáltató írásbeli megállapodása alapján a Szolgáltató által közvetített partnere által foglalkoztatott futár végzi.

A felvételi címen nem kötelező a Megrendelőnek jelen lennie, amennyiben a Megrendelő és a feladó személye elválik egymástól. A felvétel teljesítéséhez az szükséges, hogy a Megrendelőnek megküldött okmányokat kinyomtatva magánál tartsa a feladó. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak vagy partnerének nem kötelessége a Megrendelő és a feladó közötti bármilyen kapcsolatot vizsgálnia és nem is vizsgálja, csak a kinyomtatott okmányok bemutatására, illetve a  feladó személy személyazonosító okmányainak bemutatására, illetve adatainak megadására szólíthatja fel a feladó címen jelenlévő személyt. Szolgáltató és partnere a felvételi helyszínen – alapos gyanú esetén – felszólíthatja a jelen lévő feladót, hogy igazolja a csomag tartalmának bemutatásával és átvizsgálási lehetőségével, hogy a csomag nem tartalmaz tiltott vagy jogszabályba ütköző tárgyakat. Amennyiben a feladó ezen felhívásnak nem tesz eleget, úgy a futár megtagadhatja a csomag felvételét, mely esetben a jelen ÁSZF csomag felvételének megtagadására vonatkozó szabályai alkalmazandóak.

A szolgáltatási szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Szolgáltató által közvetített partnere általi átvételét a Szolgáltató vagy partnere okirata bizonyítja, melyen szerepel az átvevő személy aláírása és az átvétel időpontja, valamint a szolgáltató és/vagy partnere adatai.

Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az ÁSZF 1. Mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasítja.

 7.3. Tömeg és mérethatárok

A Szolgáltatóval szállítható küldemények tömeg– és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:

– gépkocsival történő szállítás esetén a csomagolási egységek maximális súlya 40 kg/db lehet;
– az egy címre kézbesítendő küldemény maximális össztömege 300 kg lehet;
– maximális hosszúság: 300 cm/db;
– egy csomag maximális körmérete 500 cm lehet. Körméret = (2 x szélesség + 2 x magasság + 1 x hosszúság) [cm].

A nagy terjedelmű küldemények esetében a térfogatsúly számításra vonatkozó szabályok az irányadók. 
Térfogatsúly /dimenzionált súly (kg) = (szélesség x magasság x hosszúság) / 6000 [cm].

Nagy terjedelem: a méretek alapján számított súly nagyobb, mint a ténylegesen mért tömeg. Ilyen esetben automatikusan a nagyobb súly kerül kiszámlázásra a fuvardíj fizetőnek.

 1. A küldemények kézbesítése


Kézbesítéskor a gondosan becsomagolt és jól olvashatóan megcímzett küldeményeket a kiszállító gépkocsivezető átadja a címzettnek. A gépkocsivezető a kézbesítéskor 10 percnél tovább nem várakoztatható, további várakoztatás esetén a kézbesítés megszakítható. A sofőrnek nem áll módjában a küldemény felvételekor és leadásakor semmiféle műszaki beavatkozást, szerelést végeznie a szállítandó árun. Amennyiben az áru biztonságos felvételét vagy leadását bármiféle fizikai körülmény akadályozza, a sofőr megtagadhatja annak leadását vagy felvételét.

8.1. A kézbesítés általános szabályai

A Szolgáltató partnere a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.

Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató partnere vagy tájékoztatása alapján a Szolgáltató a feladót lehetőség szerint telefonon értesíti. A küldeményt a feladó rendelkezése szerint – a Szolgáltatónak egyébként esedékes teljes díj kiegyenlítése mellett – visszakézbesíti a futár.

A nem megfelelő vagy beazonosíthatatlan (azaz a címzett pontos kézbesítési helye a helyszínen sem állapítható meg) címzés a Szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő vagy beazonosíthatatlan cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól, illetve ezzel egyidejűleg ugyanúgy jogosult a teljes szolgáltatási díjáról a Megrendelő vagy költségviselő részére számlát kiállítani.

8.2. A kézbesítés helye

 8.2.1. Házhoz kézbesítés

A Szolgáltató partnere belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít.

8.2.2. Közvetett kézbesítés

A szolgáltató partnere a küldeményt a címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

Közvetett úton nem kézbesíthető

– a sérült könyvelt küldemény;

– a „saját kézbe” különleges szolgáltatással feladott küldeményt;

– utánvétellel terhelt küldemény;

– minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;

– az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató partnere a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.

A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.

8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

A szolgáltató partnere minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató és partnere a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

8.3.1. Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.

Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató partnere révén a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató partnere révén – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

8.3.2. Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató partnere révén  köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Szolgáltató partnere révén a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a feladónak.

A Szolgáltató partnere révén a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató partnere révén, a Megrendelő költségére, az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának.

Amennyiben a futár elhozza a csomagot a felvételi címről, de hiányos dokumentumok (vámpapírok, számla, egyéb a szállításhoz szükséges okmányok, melyekről a Szolgáltató előzetesen tájékoztatta a Megrendelőt) indokával visszaviszi azt a felvételi címre, azt a Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató – mivel a fennakadás a Szolgáltató hibáján kívül történt – ezt a többlet költséget kiszámlázza a Megrendelő részére. A többlet költség jelen esetben az eredeti szállítási költség 50 %-a.

Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató partnere e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre fel jegyzi.

Ha a küldemény a Szolgáltatón vagy partnerén kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató partnere útján azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi.

 

 1. Tájékoztatás, panasz

 

9.1. Tájékoztatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

E-mail-ben, internetes honlapon az igénybevevők részére közzé teszi:

– Általános Szerződési Feltételeket;

– az alkalmazott díjakat;

– az állandó elérhetőségének email címét, egyéb elérhetőségét;

– minden egyéb közérdekű információt.

9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

– a fuvarlevélen írott formában;

– e-mailen írott formában (rendeles@asapfutar.hu)

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató a postai küldemény részleges eltűnésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván.

A Szolgáltató által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

A Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni.

Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében 5 napon belül, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszos írásban tájékoztatja. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

A Szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz fordulhat.

 

 1. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

 

10.1 adatszolgáltatás

 A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

A Szolgáltató fokozottan együttműködik a hatósági – és azon belül is kiemelten a büntető – eljárásokban az érintett hatóságokkal az adatszolgáltatás útján jogellenes magatartások felderítése és/vagy megelőzése végett.

10.2 személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

 A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja a Szolgáltató külön szövegezett Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint.

A Szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

A Szolgáltató és partnere:

– a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;

– a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;

– a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet hatósági eljárás kivételével;

– a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;

– a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja, illetve a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. Kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címét a Szolgáltatóval elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

A Szolgáltató vagy partnere a zárt küldeményt felbonthatja, ha

– a küldemény csomagolása oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;

– a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;

– kézbesíthetetlen postacsomag őrzési ideje lejárt.

A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

A Szolgáltatónak és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató és a közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

10.3. A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége

 Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

 

 1. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

 

A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elvesztését és megsemmisülését is, a Postatv.-ben, valamint jelen ÁSZ-ben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:

 • Vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;
 • Ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény,
 • A küldemény bármely magyar vagy külföldi hatóság általi lefoglalásásból vagy a küldemény bármely magyar vagy külföldi hatósági eljárás miatti kézbesítésének meghiúsulása okán keletkezett;
 • A Szolgáltatón kívüli harmadik személy szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével okozott kárért;
 • Az ügyfél (Megrendelő, feladó, címzett) szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével idézte elő a kárt;
 • Ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta;
 • A Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség, ha csak a postai küldemény külső csomagolása sérül meg.
 • A Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség a kárért, ha a küldemény tartalma a postai szolgáltatásból kizárt vagy ha feltételesen szállítható, és a feladó nem teljesítette a feltételes szállításra vonatkozó követelményeket.
 • Ha a küldeménybe olyan tartalom is került, ami a megrendelés során nem volt feltüntetve s a szállításból ki van zárva, s emiatt a küldemény megállt, megsemmisült, visszafordításra került a felvételi címre
 • A Megrendelő a Szolgáltató által megküldött formanyomtatvány(oka)t nem nyomtatta ki, nem juttatta el a feladóhoz, vagy a Megrendelő és/vagy a feladó a formanyomtatvány(oka)t úgy töltötte ki, melynek eredményeként a kézbesítést nem a Megrendelésben leadott feltételekkel, vagy késéssel teljesítette a Szolgáltató partnere és ennek okán kár merül fel,
 • A Megrendelő és/vagy a feladó hibájából nincs a feladónál a csomag feladásakor a Szolgáltató által megküldött formanyomtatvány és ennek okán kézi fuvarlevelet kell a feladónak a helyszínen kitölteni, mely eltér a megrendelésben megjelölt adatoktól vagy melynek eredményeként a kézbesítést nem a Megrendelésben leadott feltételekkel, vagy késéssel teljesítette a Szolgáltató partnere és ennek okán kár merül fel,
 • A Megrendelő vagy a feladó a különleges kezelést igénylő küldemény esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. Törékeny); illetve
 • A közvetett kárért, elmaradt haszonért.

A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

– a Szolgáltatót: a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;

– a Megrendelőt és a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza, továbbá ezen személyek köteles igazolni a csomagolás tartalmának értékét és a kár mértékét.

Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

A fentieken túlmenően a Szolgáltatóval szemben a Ptk. Szabályai szerint hibás teljesítés esetén a Megrendelő kellékszavatossági vagy jótállási igényt érvényesíthet, azonban a Megrendelő ugyanazon hiba miatt egymással párhuzamosan, egyszerre nem érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja az ügyfél, vagy mással kijavíttathatja – vagy végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Az ügyfél a kárát a 11.1.2. Pont szerint érvényesítheti.

11.1. Kártérítés

 

Sérült, bontott küldemény kézbesítésénél a címzett az átvételkor a fuvarlevél megjegyzés rovatában tehet észrevételt. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató nem vállal felelősséget a küldeményben keletkezett károkért. Elveszett, megsemmisült küldemény esetén Szolgáltató köteles az esemény tudomására jutásától számított lehetőség szerinti legrövidebb időn belül írásban is értesíteni Megbízót. Szolgáltató a küldeményeket Megbízó által csomagolt formában sértetlen állapotban veszi át, ezért a belső tartalomért felelősséget nem vállal. 

 

11.1.1. A kártérítés általános szabályai

Az ügyfél a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. Naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti.

Az ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni.

Amennyiben a Szolgáltatónak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:

– a sérült küldeményt átvette; vagy

– a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

11.1.2. A kárigény bejelentésének módja

Ha a Szolgáltató a panasz kivizsgálás során 30 napon belül a küldemény megsemmisülését vagy elvesztését állapította meg, annak tényéről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül teheti meg a Szolgáltatónál.

A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény bejelentésére.

Ha a Szolgáltató a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt a szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.

Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.

Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.

11.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.

A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.

A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

11.1.4. A kártérítés mértéke

A Szolgáltató a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:

A Szolgáltató a belföldi, garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj 15-szöröse.

A Szolgáltató a nemzetközi, garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése folytán a szolgáltatásért fizetett díj visszautalását vállalja.

Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Szolgáltató az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.

A szolgáltató jogosult a garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény értékét a feladó által biztosított kereskedelmi beszerzési számlával ellenőrizni.

Az ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik és nem terheli kártérítési kötelezettség azon kárigényekért, mely abból ered, hogy a Megrendelőn kívüli személy magának követeli az utánvét összegét, azonban a Szolgáltató az utánvét összegét hiánytalanul megfizette igazolhatóan a Megrendelő vagy a jelen ÁSZF szerint Megrendelő által megjelölt személy részére.

11.2. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetén

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a Szolgáltató a kártérítésben részesültet értesíti. A Szolgáltató a küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Szolgáltató a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

11.3. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Szolgáltató a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény Megrendelőjének vagy amennyiben a személye eltér a Megrendelőtől, a megrendelésben tényleges költségviselőként feltüntetett személy részére visszafizeti.

A Szolgáltató a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a Megrendelő vagy a feladó a szerződéstől – a felvétel helyén a küldemény visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, a küldemény a Szolgáltató felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, Szolgáltató a szolgáltatási szerződést nem teljesítette, a törékeny különleges szolgáltatással feladott küldemény megsérült.

Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy amennyiben az elállásra a felvétel helyszínén kerül sor és a futár már kiszállít a helyszínre, úgy az elállás okán a Megrendelő vagy a feladó egyetemleges helytállási kötelezettség mellett köteles a Szolgáltató felmerült díját és költségét a 6.1. Pont szerint megfizetni Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):

A túlfizetett összeget, ha Megrendelő vagy amennyiben a személye eltér a Megrendelőtől, a megrendelésben tényleges költségviselőként feltüntetett személy a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Szolgáltató kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható.

A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a Megrendelő vagy a feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a Szolgáltatónál továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

 11.4. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért

 A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a Szolgáltató kártérítést köteles fizetni kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

A Szolgáltató a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elvesztésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell a szolgáltató részére visszafizetni.

 

 1. Az ügyfél felelőssége

 

Egyetemleges felelősség terheli minden olyan kötelezettség tekintetében, amely a megrendelésben megjelölt adatok vagy a jelen ÁSZF szerint más ügyfelet terhelnek (pl. A tényleges költségviselő személy nem fizetésért való felelősség, vagy a feladót terhelő kötelezettségek tekintetében).

Az 1.2. Pont szerinti ügyfelek elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban – a szolgáltatás közvetített jellegére figyelemmel – kizárólag a Szolgáltató felé tehetnek meg minden nyilatkozatot és csak a Szolgáltatótól kérhetnek tájékoztatást és követelhetnek nyilatkozattételt.  Ügyfelek vállalják, hogy amennyiben ennek ellenére a Szolgáltató partnerével közvetlenül veszik fel a kapcsolatot a megrendelt szolgáltatás vonatkozásában és ezzel kárt okoznak a Szolgáltatónak, úgy kötelesek azt a járulékos költségekre is kiterjedően maradéktalanul megtéríteni Szolgáltató részére.

A Megrendelő és a feladó teljes jogi és anyagi felelősséget vállalnak a Szolgáltatónak okozott minden kárért, mely a mindenkori jogszabályok és a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének megsértéséből ered. Ennek keretében Megrendelő és/vagy feladó kötelesek megtéríteni a Szolgáltató minden felmerült kárát mely különösen, de nem kizárólagosan abból ered, hogy:

 • Valótlan személyes adatokat, illetve valós adatokat más adatának feltüntetve adtak meg,
 • A megrendelés egyéb adatai ellentmondásosak, tévesek, vagy valótlanok
 • A megrendelés során a 3.1.1. A) pont szerinti bejelentési és Szolgáltató irányába fennálló tájékoztatási kötelezettségének az Ügyfél – különösen Megrendelő – nem tesz eleget, és ebből eredően Szolgáltatót elmarasztalják, vagy anyagi kára keletkezik,
 • A Szolgáltató által megküldött formanyomtatványokat tévesen, ellentmondásosan, megtévesztően, vagy úgy töltik ki, amely a jelen szerződés vagy bármely jogszabály Szolgáltató által történő megtartását lehetetlenné teszi,
 • A csomagolásra irányadó előírásokat, feltételeket nem tartják be,
 • A küldemény tiltott vagy jogszabályba ütköző tárgyat tartalmaz, vagy feltételhez kötött tárgyat tartalmaz, de a feltételt nem teljesítik és a feltétel teljesítése, vagy a csomag valós tartalmára vonatkozó adat tekintetében a Szolgáltatót megtévesztik vagy tévedésben tartják.

 

 1. Szolgáltatások teljesítésének minősége

 

A Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az ÁSZF alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbíttatja és ép, sértetlen állapotban kézbesítteti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató és partnere választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

13.1. Átfutási idők belföldi forgalomban

A Szolgáltató tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:

A Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

 

 1. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

 

A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

A jelen ÁSZF-ben nem rendezett fuvar szolgáltatási tevékenységre a Polgári Törvénykönyv fuvarozást szabályozó mindenkori rendelkezései, valamint a fuvarozásra vonatkozó mindenkori magyar jogszabályok irányadóak.

A postai szolgáltatási tevékenység vonatkozásában a jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdésekben a 2012. évi CLIX. Törvény (továbbiakban: Posta tv.), a postai szolgáltatásra vonatkozó mindenkori magyar jogszabályok és a Ptk. Rendelkezései irányadóak.

A fuvarozási és postai szolgáltatási tevékenységre egyaránt irányadóak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. Évi CVIII. Törvény, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet  rendelkezései. A Szolgáltató magatartási kódexnek nem aláírója, azonban az ÁSZF az ágazatra és tevékenységére irányadó Posta tv. Rendelkezései alapján kerültek kialakításra.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei.

A szerződő felek közötti szolgáltatási jogviszonyra a felek a magyar jog alkalmazását és a Budai Központi Kerületi Bíróság, valamint értékhatártól függően amennyiben Törvényszéken kezdődik meg az eljárás a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki minden www.xxlfutar.hu oldalon, vagy erre továbbutaló honlapon leadott rendelés vonatkozásában.

Szerződő felek elfogadják, hogy amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése jogszabályba ütközne és ennél fogva a jogellenes rendelkezés érvénytelennek minősül, úgy az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát. Az érvénytelen rendelkezés helyett a felek az eredeti, érvénytelen rendelkezéssel érintett kérdést rendező jogszabályi előírást rendelik alkalmazni.

Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható.

 

Mellékletek

 1. számú melléklet:

A szállításból kizárt, illetve a feltételhez kötötten szállítható tárgyak:

 A szállításból kizárt tárgyak:

 •  Szúró-, vágó-, és lőfegyver;
 • Lőszer, robbanószer;
 • Radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz. És robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak;
 • Élő növények és állatok;
 • Értéknyilvánítás szolgáltatás, értékes tárgyak szállítása;
 • Földi maradványok;
 • Romlandó, fertőző, undort keltő áruk;
 • Hőmérséklet érzékeny, illetve hűtést, vagy fűtést igénylő szállítandó áruk;
 • Kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak;
 • Kereskedelmi mennyiségű alkohol, illetve bármilyen mennyiségű dohányáru;
 • Narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok;
 • Nem megfelelően csomagolt tárgyak;
 • Postafiókra címzett küldemény;
 • Nem könyvelt küldemény;
 • Az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk;
 • Zacskóban, zsákokban, szövetzsákokba csomagolt termékek
 • Kábítószerek, hallucinogén szerek, anyagok
 • Nem megfelelően csomagolt folyékony áru
 • Fegyver: Lőfegyver, karabély, sörétes puska, lőszer, lőfegyver alkatrészei, hadianyag, kések, fejszék, stb.
 • Gyúlékony anyagok (például: benzin, gázolaj, fűtőolaj, folyékony gáz).
 • Égetett szeszes ital, házilag gyártott alkoholtermékek
 • Cigaretta, egyéb dohányáru
 • Veszélyes anyagok: robbanóanyagok, robbantó- és robbanószerek, gyúlékony anyagok, toxikus vagy maró hatású anyagok, radioaktív anyagok, fertőző vagy fertőzés veszélyes anyagok, emberre veszélyes szerek, illetve minden olyan egyéb anyag, amely a többi küldeményre illetve a személyzetre sajátosságánál fogva kedvezőtlen hatással lehet.
 • Élő vagy elhullott állatok, növények, élelmiszerek
 • Egészségügyi minták (beleértve a testnedveket és szövetmintákat)
 • Emberi maradványok és hamvak
 • Prémek és prémmel bélelt öltözékek
 • Készpénz: készpénz (papírpénz vagy érme) bármilyen pénznemben, készpénz helyettesítő fizetési eszköz pl: bankkártya, hitelkártya, étkezési jegyek, üdülési csekk, értékpapírok. (ide sorolandók még az állampapírok, de előrefizetett telefonkártya, aktivált SIM kártya, és még fel nem használt bélyegek is)
 • Rúdarany
 • Divatékszerek, nemesfémből vagy drágakövekből készült ékszerek
 • Pótolhatatlan vagy egyedi tárgyak
 • Emberre és/vagy állatra veszélyes anyagokat.
 • Ember és állat életére veszélyes, életük kioltására alkalmas eszközök.
 • Közbiztonságra különösen veszélyes anyagok, tárgyak, eszközök.
 • Radioaktív anyagok.
 • Romlandó élelmiszerek, gyorsfagyasztott élelmiszerek.
 • Értékpapír, nemesfémek, drágakövek.
 • Porcelán, kanna, váza, kerámia tárgyak
 • Csomagolás nélküli bútor
 • Matrac
 • Üveges szekrény
 • Csomagolatlan áru
 • Sérült áru
 • Parfüm (hajtógázas)
 • Mosószer és minden egyéb tisztítószer
 • Pezsgő
 • Virágcsokor
 • Aerosol, dezodor, aftershave
 • Körömlakk
 • Láncfűrész
 • Gáz, pirotechnikai eszköz (pl.: gázspray, stb.)
 • Tűzoltó készülék
 • Mosogató, kanapé, háztartási bútorok, eszközök
 • Vámmatrica
 • Minden egyéb olyan tárgyat, amely elképzelhetően veszélyezteti az emberi életet, a környezetet, a közbiztonságot, az állambiztonságot, a futárszolgálat eszközeit, magát a futárt, valamint partnereink munkatársait, illetve járműveiket.
 1. A feltételhez kötötten szállítható tárgyak:
 • LCD vagy plazmaképernyő, plazmamonitor
 • CRT képernyő
 • LED képernyő
 • Lapra szerelt bútor (feltétele a kartondoboz és megfelelő bélelés)
 • Bőrönd
 • A feltételek: Kizárólag erős – nem használt – dobozba történő csomagolás. Rugalmas belső kitöltés, kitöltő anyag hungarocell. Előzetes részletes egyeztetés a csomagolásról, vagy képek átküldése a csomagolás kialakításáról (milyen kitöltő anyag van a dobozban). A szállíthatóságot a partnerekkel egyezteti az A.S.A.P. Complex Kft.

Ezt a tartalmat csak a Megrendelő/Feladó saját felelősségre veszi fel az A.S.A.P. Complex Kft. partnere. Kártérítési igény csak a csomag eltűnése esetén adható be.

Ennek oka, hogy ezek a tartalmak nem kapnak kiemelt kezelést az A.S.A.P. Complex Kft. partnereinek rendszerében. A csomagokat a futárcégek gyűjtőszállításban szállítják, ami azt jelenti, hogy nem tudják garantálni a csomagok kiemelt kezelését.

Az elektronikai berendezések gyári csomagolása nem jelent tökéletes védelmet. A gyári bélésen és dobozon kívül mindenképpen erősítsék meg, béleljék ki az árut.

 1. Az egyébként tiltás alá nem eső tárgyak felvételét a futár megtagadhatja az alábbi feltételek esetén:
 • A kézbesítendő tárgy láthatóan helytelenül került becsomagolásra,
 • Összepántolt csomag.
 • Ha sérült vagy gyenge minőségű a csomagolóanyag vagy a küldemény törött
 • Ha nedves a csomagolóanyag vagy folyik valami a küldeményből
 • Ha a küldemény súlya meghaladja a 70 kg-ot és nincs raklapon
 • Ha a küldemény élei csomagolatlanok és/vagy bizonyos részei kiállnak
 • Ha a küldeménydarabok nincsenek rögzítve a raklapon
 • Ha sérült és/vagy rossz minőségű a raklap
 • Ha a raklapra helyezett küldemények lelógnak a raklapról

A fenti tárgyak átvételét a helyszínen megjelenő futár megtagadhatja.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az A.S.A.P. Complex Kft. nem fog leadni olyan megbízást vagy közvetíteni olyan szállítmányt, amely ellenkezik a Partnerek szabályzatával.

Összepántolt, összekötözött csomagok nem adhatók fel, mert a csomagolás széteshet, a futószalagon fennakadhatnak, s ezáltal sérülés következhet be.

Az A.S.A.P. Complex Kft. fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítson bármely szállítmányt, amely nem a Megrendelő tulajdona, vagy nem az ő nevében küldik; a gyűjtő szállításnak nem megfelelően van csomagolva; azon csomagokat, ahol fennáll a sérülés veszélye; amelyek tartalma az adott partner szabályai alapján nem szállíthatók; azon csomagokat, ahol a csomag tartalom megnevezés nem egyértelmű.

A cég partnerei szabályzata alapján nem vállalja a megrendelést: a nem kielégítő módon csomagolt áruk, az összepántolt csomagok, romlandó, fertőző, undort keltő áruk; földi maradványok; élő állatok és növények, gyümölcs, pezsgő, cigaretta és egyéb dohány termékek szállításakor.

Az A.S.A.P. Complex Kft. mindenkori partnereinek szállítási feltételeiben megtalálható szállításból kizárt vagy feltételesen szállítható tárgyként megjelölt, azonban jelen mellékletben fel nem sorolt tárgyak is a jelen ÁSZF részét képezik a jelen mellékletben való külön feltüntetés nélkül is.